REGULAMIN 45. PKO PÓŁMARATON SZCZECIN I BIEG NA 10 KM

I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Miasta Szczecin.

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem 45. PKO Półmaratonu Szczecin oraz Biegu na 10 km (zwany dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie K2 Partners oraz Miasto Szczecin.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin, a jej Sponsorem Tytularnym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski).

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 1 września 2024 roku w Szczecinie, a sam start biegu nastąpi o godz. 9:00.  Organizator dopuszcza możliwość startu falowego.

2.Trasa 45. PKO Półmaratonu Szczecin będzie przebiegać ulicami Szczecina na dwóch pętlach na dystansie półmaratonu i jednej na 10 km. Trasa będzie ogłoszona na stronie internetowej www.halfmarathon.szczecin.pl, jak tylko zostanie pozytywnie zweryfikowana i zaakceptowana przez wszystkie organy opiniujące i wydające decyzję końcową. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na stronie www.halfmarathon.szczecin.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

3.Start i meta biegu usytuowane będą na ul. Karola Szymanowskiego przy Placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II w Szczecinie.

4.Długość trasy: dystans 21 km i 97,5 metra lub 10 km (w zależności od wyboru dokonanego przez Zawodnika) – oba dystanse posiadać będą atest PZLA. Zawodnik dokonuje samodzielnie wyboru dystansu, który zamierza pokonać w trakcie pokonywania biegu. Zawodnik musi dokonać wyboru dystansu najpóźniej pomiędzy 9 a 10 km trasy, w którym to punkcie nastąpi rozwidlenie trasy półmaratonu oraz biegu na 10 km, Organizator zobowiązuje się do należytego oznakowania ostatecznego punktu wyboru dystansu.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

6.Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

7.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

IV.ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia do 45. PKO Półmaratonu Szczecin oraz Biegu na 10 km przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.szczecin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2024 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń.

2.Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w 45. PKO Półmaratonie Szczecin oraz w biegu na 10 km wynosi 3500 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości. Zgłoszenia opłacone po wyczerpaniu limitów nie będą brane pod uwagę.

4.Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w 45. PKO Półmaratonie Szczecin lub biegu na 10 km. W zależności od kolejności dokonania zgłoszenia i wpłaty stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

NR STARTOWYPAKIET PODSTAWOWY
(bez koszulki)
PAKIET ROZSZERZONY
(z koszulką)
1011-130099 zł178 zł
1301-1800119 zł198 zł
1801-3100139 zł218 zł
3101-159 zł238 zł

Opłaty za pakiet startowy z koszulką należy dokonać najpóźniej do 31 lipca 2024 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości dokupienia koszulki.

5.Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia).

6.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila z danymi do faktury w ciągu 7 dni od dnia wniesienia opłaty na adres kontakt@halfmarathon.szczecin.pl.

7.Firmy lub instytucje, chcące opłacić start dla swoich pracowników i otrzymać fakturę, powinny zarejestrować pracowników w systemie rejestracji zawodników bez dokonania płatności, a następnie przesłać prośbę o fakturę i listę zapisanych pracowników (imię, nazwisko i rok urodzenia) na adres kontakt@halfmarathon.szczecin.pl . Po opłaceniu faktury, Organizator nada numery startowe zapisanym zawodnikom.

8.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym. Zasady przenoszenia numeru startowego na innego Uczestnika opisane są w Rozdziale V.

9.Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z punktem 7. tego paragrafu, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

10.Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia. Dla uzyskania zwolnienia i nadania numeru startowego konieczne jest zgłoszenie się do Organizatora po dokonaniu rejestracji (mailowo) oraz dodatkowo w Biurze Zawodów z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz z dokumentem stwierdzającym datę urodzenia (chyba, że data urodzenia wskazana jest na dokumencie tożsamości).

11.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

12.Uczestnik biegu, w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

13.W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

w ramach Pakietu Podstawowego (bez koszulki):

 • numeru startowego z chipem i czterema agrafkami,
 • kalendarza biegowego na 2025,
 • gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy,
 • możliwości pokonania trasy 45. PKO Półmaraton Szczecin lub Biegu na 10 km, która wyłączona będzie z ruchu,
 • wody na trasie biegu (opcja izotonik, banan),
 • pamiątkowego medalu na mecie, po ukończeniu biegu,
 • posiłku regeneracyjnego na mecie,
 • pomiaru czasu, w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS,
 • możliwości skorzystania z szatni, depozytu,
 • grawer dystansu na medalu,

w ramach Pakietu Rozszerzonego (z koszulką):

 • zawartość Pakietu Podstawowego,
 • koszulkę Premium (fullprint z krótkim rękawem).

V.ZMIANY NA LIŚCIE STARTOWEJ/PRZENOSZENIE NUMERU STARTOWEGO

1.Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika 45. PKO Półmaratonu Szczecin kierować należy na adres mailowy: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl . Informacja taka powinna być wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać imię i nazwisko oraz rok urodzenia osoby przejmującej Pakiet. Osoba przejmująca Pakiet Startowy musi być zarejestrowana i nie opłacona w panelu zapisów B4Sport.

2.Przeniesienie numeru startowego z pakietem bez koszulki, przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, jest możliwe wyłącznie do 19 sierpnia 2024 r.

3.Przeniesienie numeru startowego z pakietem z koszulką i zmiany rozmiaru i rodzaju (damska, męska) koszulki przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, jest możliwe do 31 lipca 2024 r. lub do momentu wcześniejszego wyczerpania limitu opłaconych zgłoszeń i zamknięcia zapisów.

4.Zmiana rozmiaru i rodzaju (damska, męska) koszulki przez Uczestnika jest możliwe do 31 lipca 2024 r. lub do momentu wcześniejszego wyczerpania limitu opłaconych zgłoszeń i zamknięcia zapisów.

5.Zmiana pakietu bez koszulki na pakiet z koszulką możliwa jest do 31 lipca 2024 r. lub do momentu wcześniejszego wyczerpania limitu opłaconych zgłoszeń i zamknięcia zapisów.

VI.UCZESTNICTWO

1.W 45. PKO Półmaratonie Szczecin prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. które najpóźniej do dnia 1 września 2024 roku ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być jedynie uczestnikami biegu na 10 km, gdzie głównym warunkiem jest ukończenie 16 lat w dniu biegu.

2.Wszyscy Uczestnicy startujący w 45. PKO Półmaratonie Szczecin oraz biegu na 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dni i godziny funkcjonowania Biura Zawodów zostanie podana do 6 sierpnia 2024 r. Wyjątkowo, osoby spoza aglomeracji szczecińskiej mogą zostać zweryfikowani w dniu zawodów, tj. w dniu 1 września 2024 r. w przypadku otrzymania pisemnej zgody od Organizatora. Uzasadniony wniosek o wyrażenie takiej zgody wysłać należy na adres: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl.

3.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

4.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

5.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w 45. PKO Półmaratonie Szczecin lub biegu na 10 km aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

6.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tzn. wózkach aktywnych   z napędem bezpośrednim. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą ubiegać się o obniżenie opłaty startowej o 50% po przedstawieniu legitymacji poświadczającej niepełnosprawność. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl. Bezpośrednio po rejestracji, po weryfikacji Organizator wygeneruje i wyśle indywidualny link do płatności obniżonej o 50%.

7.Ze względu na ograniczenia czasowe zamknięcia trasy Organizator nie dopuszcza udziału w biegu wózków sportowych typu „handbike” z napędem pośrednim oraz wózków sportowych trójkołowych.

8.Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

9.Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie 45. PKO Półmaratonu Szczecin oraz biegu na 10 km nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego lub osoby z fałszywym (podrobionym) numerem startowym. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

10.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika, startu ze zwierzętami.

VII.PUNKTY NAWADNIANIA I ODŻYWIANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

1.Punkty nawadniania i odżywiania będą znajdowały się co ok. 3 – 5 km. Ostateczną lokalizację i ilość punktów nawadniania i odżywiania Organizator przedstawi nie później niż 14 dni przed biegiem.

2.Punkty odżywiania zaopatrzone będą w wodę.

3.Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu.

4.Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), czy wyjście poza obręb wyznaczonej trasy skutkuje dyskwalifikacją.

5.Uczestnik po przekroczeniu punktu decyzji wyboru trasy i przekroczeniu maty pomiaru czasu nie będzie miał możliwości zmiany dystansu na inny, ponieważ taka zmiana skutkować będzie dyskwalifikacją.

6.Uczestników dystansu półmaraton obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny liczony od strzału startera. Dla uczestników biegu na 10 km obowiązuje taki sam limit czasowy, liczony również od strzału startera.

7.Trasa 45. PKO Półmaratonu Szczecin oraz biegu na 10 km zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

8.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00, zobowiązani są do przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.

9.Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W 45. PKO Półmaratonie Szczecin będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
 • Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn:
  • K 20 / M 20 – (18 – 29 lat)
  • K 30 / M 30 – (30 – 39 lat)
  • K 40 / M 40 – (40 – 49 lat)
  • K 50 / M 50 – (50 – 59 lat)
  • K 60 / M 60 – (60 – 69 lat)
  • K 70 / M 70 – (70 lat i starsi)
 • Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Szczecina. Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej zobowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.
 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji). Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej zobowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.
 • Najstarszy Uczestnik/Uczestniczka.

2.W Biegu na 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
 • Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn:
  • K 16 / M 16 – (16 – 19 lat)
  • K 20 / M 20 – (20 – 29 lat)
  • K 30 / M 30 – (30 – 39 lat)
  • K 40 / M 40 – (40 – 49 lat)
  • K 50 / M 50 – (50 – 59 lat)
  • K 60 / M 60 – (60 – 69 lat)
  • K 70 / M 70 – (70 lat i starsi)
 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji). Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej zobowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

3.Klasyfikacje drużynową obowiązuje osobny Regulamin podany poniżej.

4.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie (w tym przy punkcie decyzji wyboru trasy). Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.

5.Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

6.W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

IX.REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

1.W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy Uczestników startujące pod wspólnym szyldem.

2.Drużyna składa się z minimum 8 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

3.Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje niniejszy regulamin. Jeden Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

4.Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

 • zgłasza drużynę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
 • decyduje o składzie drużyny,
 • występuje w imieniu drużyny,
 • kontaktuje się z Organizatorem Imprezy.

5.Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę ośmiu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej członków, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 8 uzyskanych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 8 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

6.Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (nazwę drużyny, imiona, nazwiska oraz lata urodzenia Uczestników oraz wskazanie kto jest kapitanem z nr. telefonu) na adres:  kontakt@halfmarathon.szczecin.pl. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 19 sierpnia 2024 roku. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany w składach drużyn nie będą możliwe, a nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

7.Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

8.W razie uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

9.Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

10.Powyższe zapisy stosować należy odpowiednio do drużyn, które zdecydują się biec dystans półmaratonu oraz dystans 10 km. Organizator przewiduje dwie klasyfikacje:

 • dla dystansu półmaratonu,
 • dla dystansu na 10 km.

10.NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3.Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacjach wiekowych dla dystansu półmaratonu oraz 10 km otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

4.Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe puchary/ statuetki.

5.Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka na dystansie półmaratonu otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

6.Najstarszy Uczestnik i Uczestniczka na dystansie półmaratonu otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

3.Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;
 • podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 45. PKO Półmaratonie Szczecin oraz Biegu na 10 km.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników biegu 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznaczają, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

9.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

10.Rzeczy do depozytu będą przyjmowane i wydawane tylko workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

13.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

13.Przebywanie na trasie biegu 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

14.W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg ze zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

15.Organizator zezwala na start z wózkiem dziecięcym. Osoby startujące z wózkami ustawią się na końcu grupy startujących zawodników, w taki sposób, aby nie utrudniać biegu pozostałym uczestnikom.

16.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

17.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

18.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

19.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

20.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 45. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km.

Scroll to Top
Skip to content