I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem Wirtualnego 45. PKO Półmaratonu Szczecin (zwany dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie K2 Partners oraz Miasto Szczecin.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin, a jej Sponsorem Tytularnym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski).

                                                                                                                                  

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Uczestnik Imprezy może pokonać wybrany dystans w dniach od 1 do 15 września 2024 roku, w dowolnym miejscu i czasie.

2.Długość trasy to dystans 21 km i 100 metrów.

3.Zawodnicy mogą pokonać dystans półmaratonu na dwa sposoby:

 • przebiegając go jednorazowo 21,1 km,
 • przebiegając maksymalnie cztery odcinki, których suma wyniesie 21,1 km, poszczególne starty muszą odbyć się między 1 – 15 września 2024 roku.

4.Uczestnik Imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie.

5.Zawodnicy są zobowiązani są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego oraz zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej trasy.

 

IV.UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU

1.W Wirtualnym 45. PKO Półmaratonie Szczecin, prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. które najpóźniej w dniu swojego biegu ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie, gdzie głównym warunkiem jest ukończenie 13 lat w dniu biegu, mają prawo startu tylko w przypadku pokonywania trasy w dwóch, trzech lub czterech odcinkach. Udział wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych.

2.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie halfmarathon.szczecin.pl w zakładce Bieg Wirtualny oraz dokonanie opłaty startowej.

3.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tzn. wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim.

4.Pomiar czasu przebytego dystansu, w postaci screen’u ekranu. Każdy Uczestnik musi przesłać na platformę B4Sport – www.b4sportonline.pl. Screen’y (ekrany) mogą być wykonane z zegarka lub innej aplikacji potwierdzające ilość przebiegniętych kilometrów oraz czas i datę. Wgrane odcinki będą na bieżąco weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora oraz dodawane do wyników.

5.Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inną imprezę/wydarzenie.

 

V.ZASADY

1.Uczestnik ma do pokonania w sumie dystans 21 km i 100 metrów.

2.Uczestnik swój wynik lub swoje wyniki przebiegniętych odcinków Wirtualnego 45. PKO Półmaratonu Szczecin przesyła w postaci screen’ów/zrzutów z ekranu logując się na swoim koncie w panelu B4sport. Wyniki będą zatwierdzane i weryfikowane na bieżąco.

 

VI.ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia Wirtualnego 45. PKO Półmaratonu Szczecin przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej halfmarathon.szczecin.pl w zakładce Bieg Wirtualny w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2024 r.

2.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma imienny numer startowy w pliku pdf do pobrania w panelu zawodnika na platformie B4Sport. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu, nie jest to obowiązkowe.

5.Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Wirtualnym 45. PKO Półmaratonie Szczecin. W zależności od wybranego Pakietu Finishera, opłaty startowe wynoszą odpowiednio:

PAKIETOPŁATA STARTOWA
Podstawowy (numer startowy + medal)75 zł
Rozszerzony (Podstawowy + koszulka)154 zł

6.W ramach wybranej opłaty startowej Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania w zależności od wyboru pakietu finiszera zawierający:

Opcja 1. Pakietu Finishera Podstawowy:

 • numer startowy
 • pamiątkowy medal,
 • wysyłka kurierem Inpost z możliwością przekierowania do wybranego paczkomatu

Opcja 2. Pakietu Finishera Rozszerzony:

 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • wysyłka kurierem Inpost z możliwością przekierowania do wybranego paczkomatu
 • koszulka,

7.Osoby chcące otrzymać dodatkowy grawer na medalu: imię, nazwisko, czas, powinny zaznaczyć taką opcję w momencie rejestracji na Imprezę na panelu B4sport. Cena dodatkowego graweru to 25,00 zł.

8.Pakiety Finiszera wysyłane będą kurierem InPost, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, od 14 października br. . Wysyłka pakietów finiszera poza granice Polski wynosi 30 zł. Koszty ponownej, nie odebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.

9.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg. (Osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy kontakt@halfmarathon.szczecin.pl)

10.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową winni przesłać taką informację na adres kontakt@halfmarathon.szczecin.pl wraz z danymi do faktury. Faktura zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 2 tygodni od dnia zarejestrowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

11.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

12.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

13.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

 

VII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

3.Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;
 • podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Wirtualnym 45. PKO Półmaratonie Szczecin.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników biegu Wirtualnego 45. PKO Półmaraton Szczecin obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

  • na stronach internetowych,
  • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  • na kanałach na YouTube,
  • w mailingu bezpośrednim do klientów,
  • w materiałach public relations,
  • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu Wirtualnym 45. PKO Półmaraton Szczecin wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznaczają, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Wirtualnym 45. PKO Półmaraton Szczecin i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 45. PKO Półmaraton Szczecin wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji Wirtualnego 45. PKO Półmaratonu Szczecin przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy kontakt@halfmarathon.szczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Wirtualnego 45. PKO Półmaraton Szczecin.

Scroll to Top
Skip to content